Cart

Avís legal

Aquesta website és propietat exclusiva de Made in Catalonia i està protegida, juntament amb els continguts, quant a creacions intel·lectuals, per les lleis i tractats internacionals sobre drets d’autor.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta web està subjecte a les condicions següents:

Els continguts, presentació, organització, compilació, adaptació i conversió digital, traducció, execució i qualsevol altre element relacionat amb aquesta website, constitueix una creació protegida per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual, industrial i altres drets. Cap d’aquests continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, ni la totalitat de la website, no podran ser total o parcialment reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transmesos, emmagatzemats o modificats de cap manera sense la prèvia autorització per escrit de Made in Catalonia o dels titulars d’aquestes creacions.

No obstant això, els usuaris podran visualitzar en pantalla, descarregar i emmagatzemar la informació continguda en la website i reproduir-la amb fins únicament privats, excloent-se d’aquesta autorització tot ús comercial que se’ls pugui donar als mateixos.

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i de les actes que han de ser publicades formalment en el DOGC i en altres diaris oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i contingut.

Made in Catalonia no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

Made in Catalonia no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir a aquesta.

© 2013. Made in Catalonia

Tots els drets reservats. Made in Catalonia SL. C.I.F. B17917956 Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2476, foli 166, full GI-41808, inscripció 1ª.


1714: un any històric
2014: un any per a la història

Made in Catalonia

Log in

Cart